Now Loading

अवाजवी भाडेदराबाबत तक्रार नोंदवता येणार

पुणे : खाजगी वाहतूकदारांकडून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या भाडे दराच्या दीडपटीपेक्षा जास्त भाडेदर आकारल्यास पुराव्यासह तक्रार नोंदवता येणार आहे. सण उत्सवाच्या कालावधीत खाजगी प्रवासी बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून अवाजवी जादा भाडे आकारण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे त्या संवर्गातील टप्पा वाहतुकीचे भाडेदर विचारात घेवून खाजगी कंत्राटी परवाना वाहनाचे त्या संवर्गासाठी संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रति किमी भाडेदराच्या 50 टक्के पेक्षा अधीक राहणार नाही अशाप्रकारे भाडे आकारणी करण्याचे निर्देश खाजगी वाहतुकदारांना देण्यात आले आहेत.